در ایران Developer (برنامه نویس های) زیادی نداریم که زمانی که پروژه ای را توسعه میدهند در همان زمان برای برنامه خود تست هم بنویسیند و این موضوع بیشتر بخاطر ناآگاه بودن از داستان تست نویسی و مزایای است. معمولا دلیل این موضوع اینست که افرادی که آموزش برنامه نویسی میدهند کمتر نامی از نوشتن تست برای برنامه های خودشان میبرند و اهمیت نوشتن تست را برای برنامه نویسان تازه کار مشخص نمیکنن .

 در این پادکست کست قصد دارم در مورد تست نویسی صحبت کنم و بررسی کنم که اصلا تست نوشتن به چه کار ما میاید ؟ بعد از شنیدن این پاد کست منتظر شنیدن نظرات عالی شما و همچنین تجربه های شما در این رابطه هستم .